1
تاریخچه کمپانی هواوی از دوره تاسیس تا اکنون

وقتی مایکروسافت هم نتوانست

فرایند رویش و مراقبت یوزرها سیستم‌عامل‌های گوشی و طبیعتا گوشی‌هایی که‌این سیستم‌عامل‌ها را دارا هستند از چیزی به نام فیدبک مثبت تبعیت می‌نماید .به‌این مضمون‌ که هر چه فروش گوشی‌های دارنده یک سیستم‌عامل یگانه بیشتر باشد , توسعه‌دهنده‌های بیشتری برای آن سیستم‌عامل اپلیکی

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments